TRIJE DOGODKI V KNJIŽNICI BEŽIGRAD


V juniju 2015 so se v Knjižnici Bežigrad odvili trije javni dogodki na temo slišanja glasov. Lahko jih razumemo kot prve javne dogodke, ki so se v javnem prostoru v Sloveniji posveèali fenomenu slišanja glasov iz nepsihiatriène perspektive. Na prvem sreèanju smo si pogledali danski film Mettejini glasovi, ki govori o Mette, slišalki glasov s 15-letno izkušnjo psihiatriène obravnave. V filmu je opazno njeno dolgotrajno iskanje drugaènih pristopov k obravnavi glasov, ki jih sliši, pri èemer izpostavi prav pristope, ki se za razliko od veèine psihiatriènih obravnav (in tudi njene psihiatriène izkušnje) z glasovi ukvarjajo, jih razumejo v kontekstu njenega življenja in jih kot takšnim dajo smisel, priznajo resnièni obstoj. Debata po filmu je bila zelo živa, kaj hitro pa se je zaèela osredotoèati na naravo psihiatriène obravnave. Na delavnici smo se strinjali, da je to tema, ki vsekakor potrebuje diskusijo, vendar smo poskušali o glasovih govoriti tudi brez sklicevanja na psihiatrijo, torej kot o izkušnji, ki jo ima lahko marsikdo in ni vezana na "bolezensko" stanje. Kakšni so glasovi, ki jih slišimo? Kdo so? Kaj nam govorijo? Kako si pri tem pomagamo? Na ta in podobna vprašanja smo skušali odgovarjati na drugem dogodku, ko smo nadaljevali s pogovorom o izkušnjah slišanja glasov. Mislim, da smo uspeli ustvariti vzdušje, kot si ga lahko želimo v samopomoèni skupini, ki jo naèrtujemo jeseni. Spontano je steklo tudi kar nekaj praktiènih nasvetov, kako si pomagati ob slišanju neprijetnih glasov, zato razumem drugi dogodek kot izvrsten nastavek za jesenski zaèetek skupine. Prav z mislijo na omenjeno skupino za samopomoè smo nadaljevali tretje sreèanje, kjer smo razmišljali o tem, na kakšen naèin bi lahko slednja delovala. Strinjali smo se, da je smisel skupine ustvarjanje varnih in zaupnih prostorov, kjer se odpre polje za deljenje izkušenj slišanja glasov. S pripovedovanjem o glasovih ter z vzpostavljanjem odnosa z njimi lahko zaènemo razvijati lastno aktivno vlogo pri življenju z glasovi.

Potrjevati in sprejemati izkušnje slišanja glasov se zdi, za razliko od oznaèevanja te izkušnje kot bolezenske, zanimiva smer spoprijemanja z glasovi. Kot se je pokazalo na omenjenih delavnicah, je to hkrati zaželeno in potrebno za tiste, ki slišijo glasove, zato skupina, ki se je oblikovala tekom treh dogodkov, že snuje prvo samopomoèno skupino za ljudi z izkušnjo slišanja glasov. Zaèela naj bi se jeseni in njeno èlanstvo nikakor še ni doloèeno ali zaprto. Zato vsem, ki bi vas zanimala vkljuèitev v tako skupino, predlagamo, da nam pišete na slisanjeglasov@gmail.com ali na poštni naslov Kralji ulice, Pražakova 6, 1000 Ljubljana. Lahko vam pošljemo veè informacij, odgovorimo na kako vprašanje ali pa vas obvestimo o zaèetku dela te skupine, èe boste izrazili tako željo.


Juš Škraban

Objavljeno v: Kralji ulice, št. 111, avgust 2015, s. 10.