MREŽA SLIŠANJA GLASOV ZAHODNEGA BALKANA


Predstavniki Kraljev ulice smo bili aprila spet v Sarajevu na seminarju mreže Intervoice, ki je mednarodna mreža samopomoènih skupin, ki se ukvarjajo s slišanjem glasov. Na teh seminarjih smo se sreèevali ljudje iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Hrvaške in Slovenije. Odloèili smo se, da organiziramo svojo regionalno »mrežo slišanja glasov«, ki sicer še nima pravega in uradnega imena, kmalu pa bo postala dostopna domaèa stran naše mreže, ki bo verjetno slišala na ime NašGlas, kar je ime, ki se v vseh naših jezikih piše enako in pomeni isto. Namen mreže bo medsebojno spodbujanje in pomoè pri organiziranju samopomoènih skupin, skupno uèenje in izmenjava izkušenj. Išèemo ljudi, predvsem ljudi z lastno izkušnjo slišanja glasov, ki bi se bili pripravljeni angažirati pri delovanju te mreže oziroma sodelovati pri ustanavljanju prve in nato naslednjih slovenskih skupin za slišanje glasov. V tokratni številki objavljamo prispevek Ekaterine, ki razloèi pet svojih glasov. In ki se ne boji diagnoz.

Prièakujemo še druge odzive od vas, bralcev in bralk te rubrike. Pošljete jih lahko na naslov slisanjeglasov@gmail.com ali na poštni naslov Kralji ulice, Pražakova 6, 1000 Ljubljana, z dopisom »slišanje glasov«. Èe se boste s tem strinjali, bomo vaša mnenja in izkušnje z glasovi objavili v tej rubriki.


Bojan Dekleva in Lara BrglezObjavljeno v: Kralji ulice, št. 109, junij 2015, s. 10.